Giờ học tạo hình lớp Moonlight

Giờ học tạo hình vẽ các phương tiện giao thông.
Giờ học đã khép lại với các tác phẩm vô cùn sáng tạo.