Giờ học Toán: “Số 6”

Giờ học Toán: “Số 6”
– Dạy các con biết cách lập số 6, hiểu ý nghĩa của số 6.
– Giúp trẻ biết so sánh thêm bớt tạo sự bằng nhau trong phạm vi 5.
Trong giờ học các con đều rất tập trung và làm theo yêu cầu của cô